2017-08-02

Innehållsrik stämma med omvald ordförande

Jan-Olof Bohlin valdes till ordförande och han klubbade med van hand igenom Svenska Äggs årsstämma i maj 2017 på försommarvackra Knistad herrgård. Till sekreterare valdes Astrid Lovén Persson. Valen av styrelseledamöter framgår av bildtexter nedan.
Vi sammanfattar här den information som gavs under rubriken ”Aktuellt från Svenska Ägg” om en rad aktuella och viktiga sakfrågor för äggbranschen. Bland annat att vi nu har mer än åtta miljoner värphöns i landet.

Av informationen från Svenska Ägg framgick att konsumtionen har fortsatt att öka. Både den totala konsumtionen av ägg och konsumtionen per capita ökar och trenden med ökad andel ekologiska ägg och färre burägg fortsatte under 2016. Astrid berättade också att vi nu har mer än åtta miljoner värphöns i landet.

Astrid föredrog verksamhetsberättelsen, det vill säga att hon berättade lite av vad som hänt och vad som har gjorts i SFS-Svenska Äggs regi under 2016. Berättelsen har skickats ut per post till alla medlemmar och den finns på Svenska Äggs hemsida. Något av vad föreningen arbetar med framgår även av intervjun med ordförande Axel Lagerfelt i Fjäderfä nummer 6-2017.

”Aktuellt från fältet och korridorerna”
Svenska Äggs produktionsrådgivare Alexandra Jeremiasson informerade under rubriken ”Aktuellt från fältet och korridorerna”, syftande på att hon dels är verksam ute i praktiken genom sina många besök på företagen inom svensk äggproduktion, dels på myndighetskontakterna och arbetet med remisser, nya lagförslag och mycket annat. Hon är också väl uppdaterad kring de projekt som Svenska Ägg arbetar med, ofta i samarbete med konsulten Åsa Odelros.

– Det händer ganska mycket på Svenska Ägg med en rad projekt, sa Alexandra och nämnde bland annat projekt kring energieffektivisering, strö i unghönsburar, ammoniakprojekt och de nya djurskyddsföreskrifterna, den nya L111, som vi tidigare har informerat om i Fjäderfä.
Under stämman informerade Åsa Odelros om hur branschen gemensamt tog sig an uppdraget att mins-ka halten dioxin i ekologiska ägg. Även detta kom-menteras av Axel i Fjäderfä nr 6-2017.

Astrid informerade om 12-veckorsregeln, vilken säger att frigående höns ute (kod 1) får hållas inne i 12 veckor men därefter måste äggen klassas om till frigående inne. (Aktuellt i samband med restriktioner vid epizootier). Information gavs även om djurvälfärdsprojekt med kurser, ”Transparensprojekt” (ex Öppen gård, se artikel i denna tidning) och att det nordiska mötet hålls den 7-9 november i anslutning till Svenska Äggs Kontaktdagar.

Svenska Äggs veterinär Magnus Jeremiasson informerade om Jordbruksverkets rapport ”Är det lönsamt att vaccinera mod newcastlesjuka i Sverige?”. Vaccination mot ND har länge varit en fråga där Svenska Ägg (som säger nej) och Svensk Fågel (som förordar vaccination) har motstående intres-sen. Att döma av myndighetens rapport så är vaccination inte aktuellt under överskådlig tid men frågan kan komma att lyftas upp till diskussion fler gånger.
Magnus uppmanade också alla att fortsätta med ett gott smittskyddsarbete ute på gårdarna och han informerade om Mycoplasma, som kan finnas i hönsflockar liksom på många andra djurslag.
Axel Lagerfelt berättade om branschens arbete med certifieringen och om webbutbildningen. Han visade också med god pedagogik hur ”Mina sidor” på Svenska Äggs hemsida kan användas med exempel från hans egen gård, Tolefors.

Ett annat inslag på detta allmänna pass var Staffan Emanuelssons information om det pågående arbetet med att framåt hösten lansera det certifierade svens-ka ägget. Staffan, från IdentX, berättade även om projektet Öppen gård och att Svenska Äggs hemsida ska göras mer innehållsrik och att samverkan med sociala medier ska utvecklas ytterligare.
Dagen avslutades med ”Internationella utblickar”, presenterat av Astrid Lovén Persson och Axel Lagerfelt. Läs mer om detta i en annan artikel av Astrid i Fjäderfä nr 6-2017.

Den bästa sammanfattningen av alla fakta som redovisades under dagen gav dock krönikören och underhållaren Jacke Sjödin. På rim lyckades han på ett fanstatiskt sätt ge deltagarna på Svenska Äggs stämma en nyttig repetition av allt som hade sagts.

Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nr 6-2017


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.