2017-06-02

Upphävda övervakningsområden

Vad som gäller och vad som ska ske vid utbrott av en epizooti beslutas av myndigheten. Här återger vi Jordbruksverkets beslut 2017 06 01 om ”upphävande av övervakningsområde enligt epizootilagen”.

Beslut om kungörelsedelgivning
Jordbruksverket beslutar med stöd av 47 och 49 §§ delgivningslagen (2010:1932) att delgivning av beslut om upphävande av övervakningsområde enligt epizootilagen (1999:657) från den 29 maj 2017 (dnr 6.3.17-7027/2017) ska ske genom kungörelse.
Kungörelsen ska inom 10 dagar härefter införas i tidningarna Post- & Inrikes Tidningar och utvalda dagstidningar.

Beslutet om upphävande av övervakningsområde hålls tillgängligt hos Jordbruksverket, Vallgatan 8, Jönköping och på Jordbruksverkets hemsida. Beslutet skickas även till LRF, Svensk Fågel och Svenska Ägg.
Delgivning ska anses ha skett när två veckor förflutit från dagen för detta beslut, om kungörande och övriga föreskrivna åtgärder har skett i rätt tid.
I detta ärende har enhetschefen Karin Åhl beslutat. Martin Sollén har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också verksjuristen Ann Bladh deltagit.

Kommentar:
Övervakningsområdena med restriktioner av olika slag efter de två utbrotten av fågelinfluensa i hönsbesättningar i Skåne och Sörmland är alltså upphävda.
God hygien och tillsyn av stallarna och dess miljö rekommenderas dock även fortsättningsvis.

Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nr 6-2017 (Junitidningen).


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.