2017-11-10

Äggpriset har inte hängt med
– men kanske har du ändå lönsamhet?

Är din produktion av ägg lönsam? Är det bättre nu eller var det lättare att tjäna pengar ”förr”?
Svaren på frågor som dessa kan variera i hög grad mel-lan olika företagare, trots till synes lika utgångsläge.
Med hjälp av statistik och grafer från Jordbruksverket för vi här ett resonemang kring dessa frågeställningar.

Lönsamheten kan betraktas och studeras från många olika håll och svaret på frågan om det är lönsamt att producera ägg kan variera stort, beroende på vem som besvarar frågan.
Skälet till variationen kan bland annat vara att utgångsläget och de grundförutsättningar som en hönsföretagare har, skiljer sig åt på väsentliga punkter. Det kan gälla kostnadsbilden, intäktens nivå och den egna förmågan: Någon är nyinvesterad, trimmar alltjämt sin anläggning och sitt sätt att organisera arbetet inklusive sin egen kunskap, medan någon annan har avskrivna byggnader och kanske mer gedigna kunskaper.

Men låt oss ändå försöka mejsla ut några punkter som alla som har höns och producerar ägg (eller annan fjäderfäproduktion) har att förhålla sig till, vid funderingar på om verksamheten är lönsam och om tiderna är bra eller mindra bra just nu:
Tidsperiod; jämför du detta år med förra året, eller har du ett längre perspektiv och jämför detta decennium med en tidigare tioårsperiod när du diskuterar lönsamhet?
Kostnadsläget; har du klart för dig hur alla kostnaderna har utvecklat sig över tid? Inköp av djur, foder med mera? Har du koll på att du inte jämför äpplen och päron? Vad betyder exempelvis de för närvarande mycket låga räntorna för din ekonomi och vad händer när räntan höjs?
Äggpriset; har du koll på äggpriset under längre tid? Och har du samma produktionsform under hela jämförelseperioden så att jämförelsen blir relevant? Vad kan du göra och förändra, för att påverka intäkten för de ägg som du säljer?
Hönsantalet; har du samma hönantal som tidigare jämförelseperiod? (Se exempel i tabell 1 i papperstidningen).
Hönan; hur mår hönan och hur bra värper dagens höna jämfört med hönan under en tidigare period?
Management; hur duktig är du och dina medarbetare när det gäller att toppa produktionen över hela värpperioden och förebygga downperioder jämfört med tidigare?
Egen effektivitet; hur effektiv är du själv i dag, jämfört med tidigare?
Fodret; hur skiljer sig kvaliteten och priset åt för fodret under olika tider? Och har du kanske börjat använda egen spannmål eller till och med göra eget foder?
Storleksrationaliseringen; hur mycket effektivare har du och ditt företag blivit över tid genom ökad volym, fler höns?

Så, vilka är egentligen de rätta utgångspunkterna för utredandet av ett aktuellt lönsamhetsläge?

Fjäderfä har i denna presentation tagit hjälp av Jordbruksverket. Det är Åsa Lannhard, Jordbrukspolitisk utredare på enheten för handel och marknad, och Daniel Persson, statistiker på Statistikenheten som har plockat fram grundmaterialet i denna redovisning.

Avsikten är att försöka spegla utvecklingen över tid kring de viktigaste faktorerna som äggproducenten sällan kan påverka själv i någon avgörande grad. Det är faktorerna foderkostnad och äggpris. Här har vi även lagt in den allmänna prisutvecklingen, KPI Livsmedel, vilken som nämnts visar att äggpriset inte riktigt har följt med den genomsnittliga prisökningstakten på livsmedel.

Frågan kvarstår: är din produktion lönsam?
Har du svaret?
En annan frågeställning kanske infinner sig: Hur mycket tid är det värt att lägga på att räkna, kalkylera och fundera?
Eller, alternativt, kan det vara bättre att sluta räkna och jobba på med det som går att påverka på gårdsnivå?       
                          
Sven Secher
Fotnot
Denna artikel har inte som ambition att besvara så många frågor. Mer att stimulera till tankeprocesser.


Publicerat i Fjäderfä nr 9-2017. I papperstidningen finns även en tabell och en graf med.