2018-10-15

Kravet på äggprishöjning ligger fast
– otåligheten bland producenterna ökar

Kravet på höjda äggpriser står fast. Om inte höjningar omgående sker, så ökar otåligheten ytterligare bland äggproducenterna, då det ekonomiska läget blir allt tuffare. Det anser såväl Svenska Äggs ordförande Axel Lagerfelt som producentrådets ordförande Magnus Rinman.

– Att vi får en snar höjning av äggpriset är av största vikt. Detta krav motiveras, som alla vet, av att vi äggproducenter har fått kraftigt ökade omkostnader framför allt av de höjda foderpriserna.
Det säger Axel Lagerfelt, äggproducent på Tolefors gård och ordförande för Svenska Ägg.

Stöd från omvärlden
Axel säger också att han vill se att man jobbar för förbättrad ekonomi gemensamt mellan äggproducent och äggpackeri, så att man med kraft och med väl underbyggda fakta kan vända sig till handeln i prisförhandlingarna.
– Jag känner också att det finns ett stöd i omvärlden inklusive inom handeln, för att vi lantbrukare och äggproducenter måste få rimligt betalt för våra produkter.

Orimligt lång tid för att höja priset
Magnus Rinman säger att besvikelsen över att äggprishöjningen dröjer, ökar för varje dag som går bland äggproducenterna.
– Sett ur äggproducentens vardag, så tar arbetet med att höja äggpriset orimligt lång tid. Vi befinner oss sedan länge i en extremt pressad lönsamhetssituation. Vi tycker att det är befogat att tala om “force majeure”; så akut är läget, säger han.

Kräver konstruktiva samtal
Magnus Rinman upprepar (se föregående Fjäderfä, nr 7) också producenternas önskemål om konstruktiva samtal med packerierna.
– Vi måste se till att vi är överens inom branschen om hur kostnadsbilden ser ut. Allt annat är oansvarigt och vi vill föra en dialog med äggpackerierna om detta. Det konkreta resultatet av samtalen måste bli att aviseringar av höjningar av äggpriset till handeln ligger på rätt nivå. Tyvärr gör de inte det i dag.

Magnus Rinman, ordförande i producentrådet inom Svenska Ägg, uttrycker stor frustration och säger att otåligheten bland äggproducenterna är mycket stor. Han säger också att äggproducenterna står mer enade än någonsin bakom lägesbeskrivningen – att det ekonomiska läget är mycket svårt och därmed är man också eniga om kravet på snabba äggprishöjningar. Att producenterna detta år är starkt engagerade och driver sina intressen hårt har visat sig på flera sätt, menar han. Till exempel genom den unikt stora uppslutningen vid augusti-mötet och i den enkät som producentrådet nyligen gick ut med bland Svenska Äggs äggproducenter.

– Det är tufft nu. Men vårt arbete skapar också mycket positiv energi som vi försöker att använda i vårt arbete för att vi ska kunna möta de utmaningar som vi står inför. Närmast nu, fortsätter vi att diskutera läget för det svenska ägget på producentmötet under Kontaktdagarna i Linköping.

Ägg i världsklass – det ska betalas
– Sveriges äggproducenter producerar ett ägg i   högsta världsklass. Vi har också en djurhälsa och en djuromsorg som få länder kan mäta sig med. Detta är vår kvalitet. Detta är den kvalitet som vi levererar. Det vi kräver, är betalning som svarar mot kvaliteten. Smakar det så måste det få kosta, säger Magnus Rinman.

Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nr 8-2018.