2013-05-14

Kommuner begär ägg från frigående höns utan klara sakskäl

Det blir diffusa motiveringar när Fjäderfä ställer frågan till ett antal kommuner om skälen till man i samband med livsmedelsupphandlingar har ställt krav på att äggen ska komma från frigående höns.
I ett fall grundar sig kravet på ett medborgarförslag och i andra fall har kommunerna svårt att ange sin sakliga grund för besluten.


Ett väsentligt underlag för de offentliga upphandlarnas kravspecifikationer utgör Miljöstyrningsrådets (MSR) rekommendationer och när det gäller ägg rekommenderar inte MSR något produktionssätt framför något annat. MSR rekommenderar således till exempel inte att kommuner och landsting ställer krav på att äggen ska komma från frigående höns eller vara ekologiska. Ej heller att äggen ska vara de billigaste och komma från höns i inredda burar.
Trots detta förekommer det att kommuner vid offentliga livsmedelsupphandlingar ställer krav på att äggen ska komma från till exempel frigående besättningar.

Beslut på oklara grunder

Fjäderfä har försökt att ta reda på vilka motiv några kommuner har haft för att ställa specialkrav som att välja ett specifikt system, av fyra lagligen godkända. Vi ringde därför upp några av dessa kommuner för att spåra turerna i deras upphandlingsdiskussioner.

Tillgänglig forskning

Låt oss först konstatera att frågan om vilket inhysningssystem som är bäst, inte låter sig enkelt besvaras. Den som sätter sig in i helheten med djurskydd, miljöfrågor, kostnader, arbetarskydd etcetera inser komplexiteten och att valet av huvudargument avgör var man landar.
Det saknas också forskning som entydigt kan ge svar på dessa helhetsbedömningar. Det som har varit uppe i debatten från forskningshåll är Statens Veterinärmedicinska Anstalts (SVA, november 2012) publicering på sin hemsida av en kommentar om hälsotillståndet bland svenska värphöns. Där görs en jämförelse mellan frigående system respektive inredda burar. Analysen resulterar i följande slutsats:
”Vi har i dagens läge inte ett vetenskapligt grundat underlag att bedöma om hälsoläget skiljer sig mellan de båda tillåtna inhysningssätten. Vi saknar statistik över förekomsten av sjukdomar och dödlighet i svensk äggproduktion och ekonomiska resurser borde därför avsättas för att öka kunskapen för att kunna vidareutveckla näringen.”
SVA:s utlåtande bör således anses vara en av de möjliga vetenskapliga ståndpunkterna i dagsläget.

Svajig ståndpunkt i Gävle

I en tidigare livsmedelsupphandling, gjord av de tio kommunerna i Gävleborgs län gemensamt, ställdes kravet att äggen skulle komma från frigående besättningar. Däremot finns detta krav inte med i den upphandling som för närvarande pågår i Gävleborg och där överprövning är begärd. Enligt Maria Larsson, upphandlare på Inköp Gävleborg, så var dock borttagandet av kravet på ägg från frigående höns i den pågående upphandlingen mera en slump än en medveten handling, och hon utesluter inte att kravet kan återkomma.

– Nu ska förvaltningsrätten ta ställning till den begärda överprövningen och förmodligen blir beslutet att upphandlingen ska göras om. Då blir det upp till Inköp Gävleborgs referensgrupp, som består av de tio kommunernas kostchefer, om kravet på ägg från frigående höns ska finnas med i kravspecifikationen. Jag kommer att ta upp en diskussion om detta med referensgruppen.

Något krav på att äggen ska komma från frigående system finns inte bland de djurskyddskriterier som Miljöstyrningsrådet (MSR) rekommenderar vid offentliga upphandlingar av ägg och dessutom har Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) uttalat att det i dagens läge inte finns ett vetenskapligt grundat underlag för att bedöma om hälsoläget skiljer sig mellan de båda tillåtna inhysningssystemen frigående respektive inredda burar. Mot den bakgrunden, varför överväger ni överhuvudtaget att återigen ta med kravet att äggen ska vara från frigående höns?

– Jag har svårt att svara på den frågan här och nu, och det blir upp till referensgruppen att besluta. Men vi kommer givetvis att beakta även SVA:s ståndpunkt.

Ologisk hänvisning till MSR

När Aneby kommun gjorde sin senaste livsmedelsupphandling ställdes kravet att äggen skulle vara från frigående besättningar. Avtalet tecknades sommaren 2011 och löper fram till den 31 maj i år, med möjlighet till förlängning till år 2015. Beslutet att förlänga avtalet har redan fattats.

Det är svårt att få svar på frågan om vilka kom-munens bakomliggande motiv var för att ställa kravet. Den person som var upphandlingsansvarig år 2011 har slutat och ersättaren, upphandlingssamordnaren Johanna Evegren, är inte uppdaterad på hur diskussionerna gick då.

– Men kraven ställdes så vitt jag känner till med utgångspunkt från de fakta som var kända vid annonseringstillfället. Jag utgår också ifrån att min företrädare använde sig av Miljöstyrningsrådets kriterier.
Som nämnts tidigare i denna artikel, så rekommenderar MSR inte specifikt ägg från frigående höns. Resonemanget i Aneby framstår därför som något ologiskt.

I och med att avtalet förlängdes så kommer också det aktuella kravet att stå kvar åtminstone till år 2015, eftersom det inte är möjligt att gå in och ändra i ett gällande avtal.

Gick på Medborgarförslag

Det finns ytterligare kommuner som har ställt kravet att äggen ska vara från frigående höns. I en gemensam upphandling som genomfördes hösten 2012 gjordes detta av de tolv kommunerna i Örebro län samt Köping, Arboga och Kungsör i Västmanland. Katarina Johnsson, miljösamordnare på upphandlingsenheten i Örebro kommun, var inte involverad i arbetet med den upphandlingen, men hon har efterforskat och tagit reda på bakgrunden till att kravet ställdes.

– Under upphandlingen fanns det en grupp av sakkunniga, bestående av respektive kommuners kostchefer. Det visade sig då att i två av kommunerna hade man fattat politiska beslut om att enbart köpa ägg från frigående besättningar. Sakkunnig-gruppen av kostchefer ansåg då att hela länet borde följa den linjen.

De två kommunerna som redan fattat politiska beslut var Kumla och Karlskoga. Vi ringer kostchefen i Kumla, Eva Sjögren, som ingick i ovan nämnda grupp av sakkunniga. Hon säger sig dock inte ha haft något inflytande på det politiska beslutet, utan ställdes helt enkelt bara inför ett faktum. Därför kan hon heller inte redogöra för motiven bakom beslutet.

Vid en närmare kontroll visar det sig att det beslut som kommunfullmäktige i Kumla fattade i september 2011 har sin grund i ett medborgarförslag från Henrik Melin. Med hänvisning främst till bristen på utrymme i hönsburarna, samt att hälsoläget har förbättrats hos frigående höns under senare tid, föreslår Melin att Kumla kommun vid den förestående upphandlingen år 2012 ska ställa kravet att äggen ska komma från frigående höns. Efter beredning av tekniska kontoret och kommunstyrelsen antogs yttrandet av kommunfullmäktige.

Det kan nämnas att i medborgarförslaget finns ett stort antal fotnoter med hänvisningar till bland annat Jordbruksverket, SVA och tidskriften Fjäderfä. Ett par av fotnoterna hänvisar även till Djurens Rätt och skriften ”Hönan eller ägget – en genomlysning av äggindustrin”. 

Björn Lundbeck och Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nummer 5-2013.

Läs även:

Kommunala spenderbyxor
Miljöstyrningsrådets baskrav vid upphandling av ägg
Medborgarförslag för burägg

Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.