2013-05-14

Intervju med Axfood om kyckling

Det finns ett värde men knappast merbetalning för gott djurskydd

Axfoods kycklingförsäljning består till 35 procent av färsk kyckling och den är i dag i stort sett enbart svensk. Återstoden, den frysta kycklingen, är importerad. Detta gör att cirka två tredjedelar av försäljningen av kyckling inom Axfood utgörs av kyckling som är producerad på ett sätt som inte är tillåtet i Sverige.
Men Axfoods representanter i denna intervju, Ingmar Kroon, Henrik Eriksson och Madeleine Holst, menar ändå att djurskydds- och djurhälsoaspekter är viktiga. Inte minst tar man allvarligt på antibiotikafrågan.
Man säger också att kyckling är ett populärt livsmedel och ett av skälen till det är att många vill äta hälsosamt.


Hur ser ni på matfågel (kyckling och kalkon) som livsmedel? Vilka faktorer gör att det är intressant för er på Axfood att jobba med fågelkött?
– Matfågel tillhör en grupp varor som har haft en god tillväxt under de senaste åren och utvecklingen är god. Och när kycklingen är intressant bland kunderna blir den självfallet det också för oss.

Vad kan kycklingleverantörerna (producenter och slakterier) göra för att öka ert och konsumenternas intresse för kyckling?
– Vi tror att man skulle kunna öka intresset mer med variationer av kycklingar. Många nya produkter och styckningsdelar har visserligen kommit under ett antal år och det har ökat intresset hos konsumenterna. Men mer produktutveckling är av godo, nyheter drar alltid uppmärksamheten till sig. En utveckling med andra raser och mer av specialsortiment som ekologiskt, majskyckling och annat skulle kunna öka intresset ytterligare men vilka förutsättningar som finns för sådan produktion vet inte vi.

Hur beskriver ni konsumenternas inställning till kyckling? Ser ni flera konsumentgrupper som har olika önskemål när det gäller kvalitetsfaktorer? Hur viktigt är priset i relation till andra faktorer?
– Det finns en stark trend att äta nyttigt, och då blir det vitt kött snarare än rött kött. Detta är en av drivkrafterna till att kyckling har blivit så populärt. En ganska stor konsumentgrupp är helt enkelt intresserade av det som är nyttigt och hälsosamt. Men även gott och billigt är viktiga faktorer. Tillsammans blir faktorerna nyttigt, gott och billigt en stark kombination och där har vi lite av förklaringen till kycklingens framgångar. Att även barn gillar kyckling gör också att intresset är stort.

Hur mycket av er kycklingförsäljning var färsk (kyld) respektive fryst, procentandelar på helår 2012? Ser ni någon förändring för 2013?
– Under 2012 hade vi färsk kyckling i 35 procent av vår kycklingförsäljning medan den frysta kycklingen stod för 65 procent. När det gäller innevarande år så backade kycklingförsäljningen totalt med fyra procent fram till och med mars månad. Fördelningen mellan färsk och fryst kyckling har dock varit oförändrad.

Hur mycket av den färska kycklingen var importerad 2012? Ser ni någon förändring för 2013?
– Förra året hade en artikel inom färsk kyckling som var importkyckling och det var dansk kyckling under varumärket Eldorado. I år har vi svensk kyckling här, liksom i all annan färsk kyckling som säljs under våra varumärken. Som också framgick av intervjun med oss på Axfood i Fjäderfä nummer 4-2013, så är detta en förändring mot större andel svensk kyckling i det färska sortimentet som vi nu genomför.

Av vilka skäl ökar andelen svensk kyckling?
– Det beror på att både vi och kunderna gärna vill ha svensk kyckling, samt att prisbilden ligger på rätt nivå.

Hur mycket av den frysta kycklingen var importerad 2012? Ser ni någon förändring för 2013?
– Den frysta kycklingen inom Axfood är i stort sett enbart importerad och produkterna kommer från Danmark, Brasilien och Thailand. Men kycklingen från Brasilien går enbart till restauranger.

En av skillnaderna mellan svensk kyckling- och kalkonuppfödning och utländsk är beläggningen (hur många djur/kilo som man håller per kvadratmeter) och som bekant håller man djuren betydligt tätare i många utländska stallar än vad man gör i Sverige. Ni har från Axfoods sida tidigare i Fjäderfä sagt att detta är en viktig faktor. Den uppföljande frågan blir då:
Ställer Axfood krav på era utländska leverantörer av kyckling och kalkon om att de ska uppfylla den svenska djurskyddslagen när det gäller beläggningen?
– Vi ställer de krav som gäller inom EU-lagstiftningen. Det är våra ”lägsta krav”, så svaret på frågan blir nej. Vi ställer inte krav enligt svensk djur- skyddslag. Samtidigt vet vi att beläggningsnivåerna varierar mellan olika länder inom och utom EU och frågan finns med när vi diskuterar med våra leverantörer.

Vet ni hur kraven är ställda i uppfödningen av er importerade matfågel när det gäller faktorer som sittpinnar och dagsljusinsläpp, minimikrav på buller samt ammoniakhalter i den luft som kyckling och personal andas?
– Vi vet inget annat än att EU-lagstiftningen följs, vilket som sagt är vårt minimikrav. Vi ställer alltså inte några extra krav för de faktorer som du frågar om men vi har även vid till exempel besök i Thailand tittat på djurskyddsaspekter som dessa.

Näbbtrimning, näbbamputation, är av djurskydds-skäl förbjudet i Sverige. Förekommer näbbtrimning i uppfödningen av den importerade matfågel som ni säljer?
– Näbbtrimning kan förekomma eftersom vi följer EU-lagstiftningen, men vi vill ändå säga att frågan om näbbtrimning är viktig.

Vad vet ni om slakten av den importerade matfågel som ni säljer i era butiker? Hur går slakten till jämfört med i Sverige, när det till exempel gäller garantier för bedövningen före avlivningen?
– Axfood har som krav att djuren i all slakt ska vara bedövade före avblodning och vi har besökt slakterier både i Danmark, Thailand och Sverige och vi gör återkommande besök. Vi begär också in garantier från slakterierna på att man lever upp till våra krav.

Kan Axfood garantera att slakten sker enligt de krav på djurskydd som ställs i svensk lagstiftning?
– Nej. Formellt sett ligger våra krav på EU-nivån.

Hur mycket är ett bättre djurskydd värt? Betalar ni bättre för kyckling och kalkon som är uppfödd med ett bättre djurskydd?

– Visst har det hänt att vi har valt bort leverantörer som vi har tyckt ha sämre produkter ur djurskyddssynpunkt även om de har varit billiga. Vi tar alltså inte bara billigaste möjliga. Men det är svårt att komma längre i förklaringar av vad djurskyddet är värt.

Hur vanlig är salmonella i besättningarna där er importerade kyckling kommer ifrån?
– Vi ställer krav på att det köttet är salmonellatestat, enligt salmonellagarantierna.

Ställer ni även dessa krav om det importerade kycklingköttet är berett, upphettat eller fryst?
– Ja, vi ställer krav på salmonellakontroll för fryst importerad kyckling, men inte för tillagad kyckling.

På vilken nivå ligger den totala förekomsten av campylobacter i kycklinguppfödningen i det land (de länder) som Axfood köper kyckling från?
– Enligt våra uppgifter, vid besök på plats, så varierade halterna mellan 8-20 procent hos Axfoods leverantörer i Thailand. Från våra danska leverantör har vi fått uppgift om förekomst av campylobacter på cirka tio procent.

Vaccinationsprogrammen är i många länder mycket tuffa för fåglarna. Ett exempel är vaccination mot salmonella, något som inte sker inom svensk fjäderfähållning. Det är däremot vanligt i andra länder och man vaccinerar också mot andra djursjukdomar som inte finns inom svensk matfågeluppfödning. Hur ser ni på det omfattande bruket av mediciner och vacciner och hur värderar Axfood den antibiotikafria uppfödning som Sverige har?
– Antibiotikafrågan är väldigt väsentlig och därför kommer vi att inom ramen för Antonia Ax:son Johnsons Stiftelse för Miljö och Utveckling genomföra ett seminarium för att lära oss mer. Vi förstår att antibiotikaanvändningen är för stor totalt i världen och resistens som gör att sjukdomar inte kan behandlas, gör att vi ser allvarligt på frågan. I detta sammanhang kommer vaccinationsfrågan också in. Vi behöver öka våra kunskaper inom detta område. Vad detta leder till vet jag inte men vi jobbar med det.

Är antibiotika något som era kunder, konsumenterna, bryr sig om?
– Vi tror inte att så många har förstått hur allvarligt detta är men allt fler tar denna problematik till sig.

Tar ni hänsyn i era inköp till om man i djurhållningen åtgärdar problem i djurstallar genom mediciner och vacciner, eller om man jobbar förebyggande med djurhälsovården och alltså håller djuren friska utan användning av veterinära produkter?
– Det finns ett värde på marknaden för friska djur och bra djurskydd. Djurskydd är ett kriterium för våra val av produkter. Men det är svårt för konsumenten att värdera alla faktorer. Och vi har inte vågat oss på andra utländska färska kycklingprodukter än danska och nu har vi i stort sett, som redan nämnts, enbart svenska kycklingar som kommer från Kronfågel och Guldfågeln.

I vilken utsträckning följs era centrala ståndpunkter, de svar som jag nu får av er, av alla butiker inom Axfood?
– Våra gemensamma inköp går till alla butiker som Axfood äger, vilket är alla Willys och en tredjedel av Hemköp. Övriga hemköpsbutiker kan köpa av vem de vill men när det gäller kyckling är det ganska ovanligt att man köper på egen hand.

Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nummer 5-2013.
TILLBAKA för att läsa mer eller tycka till!

Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.