2013-12-11

MSR jobbar nu med nya kriterier för livsmedel

I februari 2014 ska Miljöstyrningsrådets nya kriterier för offentliga upphandlingar av livsmedel vara klara och fjäderfäbranschen har all anledning att bevaka det pågående arbetet.
Svensk Fågel har lagt fram ett eget förslag där man bland annat framhåller att upphandlare av livsmedel även fortsättningsvis inte bara ska kunna ställa krav på pris, utan även på kvalitet. 
På äggsidan diskuteras bland annat effekterna av om man i upphandlingen kan ställa krav på produktionsform.


Den offentliga upphandlingen har under senare år alltmer förlitat sig på de riktlinjer (kriterier) som har tagits fram av Miljöstyrningsrådet (MSR). Det betyder att kommunala och statliga upphandlare har kunnat stödja sig på MSR:s kriterier när de har kravställt sina upphandlingsunderlag. Ett exempel är krav på djurskydd (som till exempel ”icke näbbtrimning”) där det för några år sedan rådde oklarhet kring om det var möjligt att ställa sådana krav. Sedan detta sattes på pränt i MSR-kriterierna (2010) så uppfattas det som möjligt. MSR anser således att det går att ställa krav som går längre än EU:s minimikrav. Även ”Sigtunadomen” har stärkt möjligheterna att ställa högre krav. Däremot går det inte att formulera kravet som ”svensk lag” eller ”svensk mat” i en upphandling. Trenden är även att offentliga upphandlare säger att de gärna köper lokal mat, och i detta sammanhang betyder lokalt främst att maten är svensk, ibland mer lokal än så.

Alarmerande utveckling

Trots ovanstående positiva faktorer, så väntas ”statens egna matinköpare” öka andelen importerade råvaror (enligt Agroidé AB på uppdrag av LRF). Detta måste betraktas som alarmerande och oacceptabelt, inte minst för till exempel kyckling där importandelen i kommuner och statens matbord redan är större än svensk kyckling. Konkret betyder detta att staten (alltjämt!) väljer kyckling som produceras på ett sätt som inte är tillåtet i Sverige. Alltså en kyckling som inte lever upp till den svenska kycklingens kvalitet när det gäller djurskydd, djurhälsa och smittskydd.

Nya MSR-kriterier under utarbetande

Under hösten 2013 ser MSR återigen över kriterierna för den offentliga upphandlingen och både ägg- och matfågelbranschen har anledning att bevaka arbetet med hur revideringen av kriterierna framskrider och hur de nya formuleringarna kommer att lyda.
De nya kriterierna ska inte vara klara vid årsskiftet som det har sagts i vissa media, utan arbetet ska vara färdigt någon gång i februari 2014.
– Vi är nu mitt uppe i arbetet, säger Lisa Sennström på MSR.

Vilka förändringar är att vänta när det gäller kriterierna för ägg och kyckling?
– Det vill jag egentligen inte gå in på eftersom diskussionerna pågår. Det jag kan säga är att det var dags att se över kriterierna nu eftersom vi tillämpar treårsintervaller för översynen av kriterierna.
Vid översynen studeras hur kriterierna fungerar och om något behöver ändras. MSR har även ett uppdrag mot Matlandet Sverige om att säkerställa att producenter och grossister följer kriterierna.
MSR ska vara drivande för krav på miljö-, och djurskydd och viktigt är att kraven ska vara möjliga att följa upp och kontrollera.
Lisa Sennberg berättar att sojafrågan för närvarande diskuteras och då gäller det hela animaliesidan. Hon säger även att miljökrav kring livsmedel länge har varit i fokus med ett stort intresse från alla parter. Det visar antalet nedladdningar från MSR:s hemsida och en uppföljning som Naturvårdsverket har gjort.

Krav på kvalitet, inte bara pris

Svensk Fågel har, som ett sätt att föra fram den  svenska matfågelbranschens ståndpunkter, under hösten lagt fram ett förslag på vilka krav som ska gälla vid offentliga upphandlingar av livsmedel och man för där fram att kvalitetskrav även fortsättningsvis ska kunna ställas. Offentlig upphandling ska alltså inte bara handla om lägsta pris. Svensk Fågel nämner även möjligheten att dela upp upphandlingen i mindre enheter, vilket kan underlätta för närproducerad kyckling och man talar också för ”riktig” matlagning med följande formulering: ”Ett annat tips är att laga maten från grunden och därigenom ställa krav i upphandlingen på att kycklingen ska vara kyld, färsk och utan några tillsatser i form av saltlake eller främmande tillsatser”.

Svensk Fågel trycker också på att det ska framgå var kycklingen är kläckt, uppfödd, slaktad och förädlad. Man preciserar även vad som bör gälla angående salmonellaprovtagning, antibiotikaanvändning, transporter, slakt (bedövning), vattenhalt och andra tillsatser och beläggning. Vidare så säger Svensk Fågel nej till fiskmjöl och man slår också fast att näbbtrimning och kastrering ej ska tillämpas någonstans i uppfödningen, vare sig bland föräldradjur eller slaktdjur och angående klimatpåverkan så skriver man: ”En livscykelanalys ska ha genomförts för att visa att säljaren beaktar produktens miljöpåverkan och identifierar åtgärder för att effektivisera så att klimatbelastningen kan minskas”.

Diskussion om äggkriterier

I MSR:s förslag till nya kriterier föreslås att upphandlande myndighet skall ha rätt att välja produktionssystem för ägg (frigående respektive inredd bur). Aniagra Produktions AB har som språkrör för äggproducenter med inredda burar, uppdragit åt advokatbyrån ErlingAdvokater att undersöka om detta står i överensstämmelse med lagen om offentlig upphandling (LOU). Advokatbyrån har kommit fram till att förslaget skulle strida mot EU:s proportionalitetsprincip.
– Med dagens forskningsläge går det inte att säga att det ena systemet medför en högre djurskyddnivå än det andra. Båda systemen har sina för- och nackdelar. Då får man som offentlig myndighet inte ställa krav på att äggen ska ha producerats i ett visst system. Eftersom MSR:s förslag inte leder till ett högre djurskydd men utestänger vissa leverantörer är det inte i överensstämmelse med LOU, säger Martin Erling.

Mer information:
www.svenskfagel.se
www.msr.se/sv/Upphandling
www.konkurrensverket.se/vagledning 

Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nummer 10-2013.

Detta är baskraven sedan 2010

MSR-kraven delas in i ”bas, avancerad och spjutspets”.

Här är några av de nuvarande MSR-baskraven som går att ställa för kyckling och ägg:
• Hela ägg och produkt av ägg ska ha producerats av höns som har haft tillgång till värprede, sandbad och sittpinne.
• Näbben på värphöns ska ej trimmas eller på annat sätt rutinmässigt förändras.
• Antibiotika ska endast användas efter ordination av veterinär och när det är veterinärmedicinskt motiverat.
• Samtliga levererade produkter ska vara fria från samtliga salmonella serotyper.
• Importerade produkter (undantaget Finland och Norge) ska provtas i enlighet med bilaga I-III i kom-missionens förordning (EG) nr 1688/2005.
• För sammansatta produkter med ett köttinnehåll över 10 % ska skriftlig information kunna lämnas vid förfrågan om i vilket land djuret är kläckt, uppfött, slaktat och förädlat.
• Djuret ska max ha transporterats 8 timmar till slakt och max 12 timmar nattetid för fjäderfä.
• Djuret ska vara helt bedövat när avblodning sker och vara helt medvetslöst fram till dess att döden inträder.
• Vid elektrisk bedövning ska minst strömstyrkan enligt bilaga I i förordning 1099/2009/EG uppfyllas.
• Produkt av kycklingkött ska härstamma från djur som fötts upp på anläggning där beläggningsgraden varit max 36 kg/m2 (och max 25 djur/m2) och där bilaga I och II uppfylls enligt direktiv 2007/43/EG om faststäl-lande av minimiregler för skydd av slaktkycklingar.
• Näbbtrimning och kastrering ska ej tillämpas i uppfödningen.
• I produkten ska ej tillsatt vattenhalt överstiga 15 % av vikt före tillsats. Tillförd mängd marinad/saltlake ska deklareras för samtliga produkter, rena produkter, sammansatta produkter och köttberedning.
Det går även att ställa krav på ekologiskt. MSR påpekar i sina kriteriekommentarer till exempel att det EU-ekologiska baskravet inte omfattar krav mot näbbtrimning, vilket betyder att det inte räcker att bara ställa krav på ekologiskt om man inte godtar näbbtrimning. Krav på ”icke näbbtrimning” måste således då ställas specifikt.
I februari 2014 kommer nya uppdaterade baskrav att presenteras av Miljö Styrnings Rådet, MSR.
MSR är regeringens expertorgan för miljöanpassad offentlig upphandling. Det är föreslaget att MSR ska placeras på Konkurrensverket från den 1 juli 2014.

Publicerat i Fjäderfä nummer 10-2013.

Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.