2014-02-10

Salmonellan dödar

”Salmonella is a bacterium that can cause an illness called salmonellosis in humans. In the European Union (EU), over 100 000 human cases are reported each year”.

#DetÄRskillnad

Så inleds en av EFSA:s alla rapporter. I klartext talar man här om att mer än 100 000 människor drabbas av salmonella inom EU varje år. Kostnaden för detta beräknas överstiga 30 miljarder svenska kronor. Samtidigt konstateras att mörkertalet är mycket stort ...
Vi sammanfattar här något av EFSA:s beskrivningar av den bistra verklighet som de europeiska konsumenterna tvingas leva i ännu nu på 2010-talet.

För att bättre kunna skydda de europeiska konsumenterna från sjukdom genom livsmedelsintag, säger sig EU ha antagit ett integrerat matsäkerhetsprogram från gård till gaffel (... from farm to fork). Där säger man att EU-kommissionen, tillsammans med alla medlemsstater, det europeiska parlamentet samt EFSA och ECDC, utifrån ”baseline-studier” (se föregående sidor) och  riskanalyser ska föreslå och se till att åtgärder vidtas inom unionen. Inte minst framhålls EFSA:s viktiga roll i detta arbete som alltså syftar till att skydda konsumenterna från det hot mot människors hälsa som salmonellabakterier i maten utgör och man framhåller vikten av att ta fram oberoende vetenskapliga råd kring ”folkhälsa och matsäkerhet i avseendet Salmonella”.

Allvarligt folkhälsohot

Att EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet, EFSA, tar allvarligt på de sjukdomsfall (och dödsfall) som salmonella i livsmedel medför står alldeles klart. Så här beskriver EFSA själv salmonellans förekomst och hot mot folkhälsan:
”Salmonella is commonly found in the intestines of healty birds and mammals. In foods, it is most frequently found in eggs and raw meat from pigs, turkeys and chickens. It can be spread to humans through contaminated foods”.

Förbättringar har skett

Arbetet inom EU för att minska de allvarliga folkhälsoproblemen på grund av förekomst av salmonella i maten är inte nytt och inom EFSA menar man att ett direktiv från 2003,  2003/99/EC, har minskat humanfallen av salmonella under åren 2004-2009. Detta drygt tio å gamla direktiv gällde i första hand fjäderfäsidan (värphöns, slaktkyckling och kalkon), samt gris, och man satte då upp mål för minskningar av förekomsten av salmonellabakterier i livsmedlen.

Men mer behövs

Men även om förbättringar sker, så återstår mycket arbete innan man kan säga att maten är helt säker och uppföljande mätningar och kontroller görs återkommande. Ett exempel på detta är en rapport avseende förekomst av salmonella i kalkoner inom EU som presenterades i april 2012. Det var EU-kommissionen som hade givit EFSA i uppdrag att utvärdera vilka förbättrade nivåer av salmonellaförekomsten inom kalkonuppfödningen som hade nåtts genom de pågående programmen. Sammanfattningsvis så konstateras, citat: ”Förekomsten av salmonella i kalkoner måste betraktas som en risk för folkhälsan genom konsumtion av smittat kött från dessa djur”.

Som ett exempel på problemen med salmonella i europeisk kalkonuppfödning, kan nämnas en något  senare EFSA-rapport (september 2012) där ett omfattande utbrott av Salmonella Stanley beskrivs. Det handlade om hundratals humanfall och länder som pekades ut var Österrike, Belgien, Tyskland, Tjeckien, Polen och Ungern. Man pekar i rapporten ut kalkonproduktionen som den huvudsakliga smittkällan men även kycklinguppfödningen misstänks för spridning av ovan nämnda S. Stanley.

Inom EFSA hyser man således en oro för konsumenternas hälsa på grund av salmonella i den europeiska kalkonen och avsikten är att sätta upp nya mål för att få kontroll på salmonellaförekomsten. EFSA beskriver också svårigheterna i bekämpningen då salmonellabakterier sprids på flera olika sätt så som till exempel genom livdjurskedjan, via foder och mellan djurstallar.

Syftet är att skydda konsumenterna

Avsikten med hårda kontrollprogram inom djurhållningen är att minska sjukdomsfallen bland människor och därför sammanställs registrerade fall av salmonella på människor men här finns betydande svårigheter eftersom alla fall inte bokförs. EFSA uttrycker behov av förbättrad övervakning av humanfallen men är klar över att detta inte är enkelt. Så här uttrycker sig EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet i rapporten från april 2012: ”Human salmonellosis cases may not always be identified as such and can also go unreported”.

Kort sagt; mörkertalet är stort.


Frankrike – ett sifferexempel
Under den veterinära kongressen WVPA 2013 (World Veterinary Poultry Association) i Nantes, Frankrike, diskuterades siffror om antalet salmonellafall i landet och föreläsaren Salvat Gilles redovisade följande siffror: 40 000 människor smittas av salmonella i Frankrike varje år. Av dessa salmonellafall så krävdes sjukhusvistelse för upp till 10 000 personer, och årligen avlider dessutom en del av dessa samonellasmittade människor.

Bekämpning med komplikationer

Sjukdomstalen är således fortfarande stora. Detta trots att förekomsten av salmonella i djurbesättningarna uppges minska. Som nämnts tidigare i denna tidning så bekämpas de allvarligaste salmonellorna genom vaccination av djuren, och när människor smittas sätts inte sällan antibiotikabehandling in.

Användning av antibiotika bör som bekant ske restriktivt på grund av de växande problemen med resistens, alltså att antibiotikan inte rår på bakterierna och människor därmed inte kan botas genom antbiotikabehandling. Ett exempel på hur sårbar situationen är på grund av resistensutvecklingen är ett utbrott av  Salmonella Kentucky CipR (29) inom kalkonuppfödningen som rapporterades under WVPA 2013. Kentucky är en allvarlig samonella som gör människor sjuka samtidigt som denna bakterie är resistent mot antibiotika.

Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nummer 2-2014.

#DetÄRskillnad
 
Fotnot
EFSA är EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet.
ECDC är EU:s center för kontroll och förebyggande arbete av sjukdomar.


Läs övriga artiklar:
DetÄRskillnad