2014-02-10

Garantin ingen garant

– salmonella slinker in

Fjäderfä berättade under 2013 att salmonella hade hittats i ägg som importerats från Lettland. Detta trots att bifogade veterinära dokument intygade att äggen var salmonellafria.
Livsmedelsverket bad sin lettiska motsvarighet om en förklaring. Av svaret från Lettland framgår att man inte har kunnat finna salmonella i den aktuella besättningen.


Det var branschorganisationen Svenska Ägg som lät utföra laboratorietesterna på de lettiska äggen i maj 2013. Med det aktuella importäggpartiet följde ett intyg på att de lettiska äggen var salmonellafria. Trots detta hittades Salmonella Infantis i ett av de totalt 75 prover som togs, med 40 ägg i varje prov.

Veterinärintyg, i detta fall utfärdade av lettiska myndigheter gällande ägg, ska garantera att äggen kommer från salmonellafria besättningar, och att äggen således är salmonellafria. I det här fallet visade sig detta inte stämma.

Risk för allvarlig magsjuka

Den aktuella bakterien, Salmonella Infantis, är en så kallad invasiv salmonella, vilket innebär att en klar risk föreligger för att äggen ska bli bärare av salmonellabakterien om den finns i hönsflocken. Infantis hör till de salmonellor som orsakar svårartad magsjuka hos människor.
Ansvaret för utfärdandet av det felaktiga veterinärintyget ligger på de lettiska myndigheterna. Tidningen Fjäderfä sökte kontakt såväl med ansvariga personer på det lettiska livsmedelsverket som med företrädare för den lettiska leverantören av äggen både per telefon och mail, i båda fallen utan framgång. Varken myndigheten eller företaget (Balticovo) tycktes vilja tala med en svensk tidning.

Däremot reagerade det svenska livsmedelsverket med anledning av den påträffade salmonellan i importäggen. Statsinspektör Pontus Elvingsson skrev till de lettiska myndigheterna och berättade att man hade indikationer på att Salmonella Infantis påträffats i ägg från en specifik lettisk buräggsproducent. Mottagaren i Sverige angavs också. Elvingsson förklarade i brevet att 3 000 ägg var undersökta med metoden om 75 prover med 40 ägg i varje prov. I ett av dessa prover påträffades Salmonella Infantis.

Inspektion gjordes

Av svaret från den ansvariga lettiska myndigheten, daterat den 28 juni, framgår att en officiell inspektion av den aktuella värphönsanläggningen gjordes den 12 juni. Det kunde då inte noteras några brister i företagets egenkontroll av salmonella, varken när det gällde stickprovsundersökningar eller i laboratorietester. Alla resultaten i egenkontrollen var negativa med avseende på salmonellabakterier. Även tre stickprov tagna av den ansvariga myndigheten var negativa. Två av dessa stickprov togs på hönsgödsel. Det tredje provet var ett dammprov.

Pontus Elvingsson på Livsmedelsverket konstaterar att man inte kommer längre än så här.
– Det är ju en mycket låg förekomst av salmonella, ett positivt prov av totalt sjuttiofem. Vi måste acceptera att den svenska salmonellagarantin inte garanterar salmonellafrihet, men det gör ju å andra sidan inte vårt eget inhemska salmonellaprogram heller. Hittas salmonella i ett äggparti så spärras den aktuella anläggningen omedelbart. Däremot får de ägg från anläggningen som redan finns ute i handeln fortsätta att säljas, ända tills vi har ett positivt resultat för salmonella från anläggningen.

Smittspridning i utländska äggpackeriet?

Enligt Pontus Elvingsson så kan man i fallet med de lettiska äggen slå fast att salmonellan inte har spridits via skadedjur eller foder, eftersom hönsbesättningen då alltid är smittad.
– En möjlig förklaring skulle kunna vara att äggpartiet har smittats på sin väg genom packeriet, och att smittan därmed kommit från utsidan av ägget. Men tyvärr så fanns det brister i provtagningen.

Bristerna som Elvingsson syftar på bestod i att man knäckte ägg från flera olika hönsstallar tillsammans och sedan rörde ihop smeten. Därför gick det inte att bestämma från vilken av stallarna som salmonellasmittan kom. Detta skedde trots att den sista siffran på ett ägg anger från vilket stall ägget kommer.
– Det är viktigt att man i förväg tänker igenom och bestämmer exakt hur försöket ska gå till, för att man ska få svar på de frågor man ställer. På den här punkten finns ju också ett gemensamt intresse från Svenska Ägg, som vill hävda den svenska produktionen gentemot importen, och Livsmedelsverket vars uppgift är att hindra spridning av salmonella så att befolkningen smittas av bakterierna.

Salmonella i importägg förekommer

Statistiskt sett räknar Livsmedelsverket med att cirka 10 procent av importäggen har salmonellasmitta i någon form. Med gängse provtagning kommer man då statistiskt att med 95 procents sannolikhet kunna hitta om det finns salmonella i ett parti. Men skulle endast 5 procent av importäggen vara salmonellasmittade, då sjunker sannolikheten drastiskt för att man ska hitta salmonella.

Om Livsmedelsverket misstänker att den dokumentation som medföljer ett parti importägg är förfalskad så har man möjlighet att ta hjälp av EU-organet Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) för att utreda saken närmare. När det gäller dessa lettiska ägg kommer dock Livsmedelsverket inte att göra det. Förklaringen är enligt Pontus Elvingsson att det inte var någon officiell kontroll, eftersom den gjordes på Svenska Äggs initiativ, samt att folk inte har blivit sjuka.

Men litar ni på de lettiska myndigheterna?

– Ja, det gör vi.

Finns det något att lära av det här fallet?

– Bland annat hur viktigt det är att hålla ägg från olika stallar åtskilda i provtagningen, och att den som planerar försöket måste bestämma hur det ska utföras.

Fotnot
Att salmonellagarantin läcker och att importerade smittade livsmedel ibland når konsumenterna, framgår av en annan artikel i tidningen Fjäderfä nummer 2-2014. Artikelns rubrik är ”Smittad köttfärs hos Ica.


Läs fler artiklar under #DetÄRskillnad

Publicerat i Fjäderfä nummer 2-2014.