2014-02-17

Departementet svarar på Fjäderfäs frågor

Skattereduktion nyhet för solel

Regeringen uppger att den vill främja alternativa energiformer som till exempel solel. Som komplement till bidragsmöjligheten, som vi berättade om i förra Fjäderfä, aviseras nu dels skattereduktion, dels åtgärder som ska kunna göra det lättare att sälja överskottsel för den lilla elproducenten. 

Hur bedömer regeringen solens roll i den framtida energiförsörjningen? Vilka mål finns?
– Solelens betydelse kommer tveklöst att öka, i takt med att teknologin blir allt billigare och mer tillgänglig. I Sverige har vi ett samlat mål för all förnybar energi, liksom ett stöd – elcertifikatssystemet, för att främja utbyggnaden av förnybar el.
– Samtidigt har vi haft riktade insatser mot till exempel sol-el för att främja nya och lovande energislag, även om andra är mer kostnadseffektiva idag. 2009 infördes ett statligt stöd för investering i solceller. Målet var då att stödet skulle leda till minst 2,5 GWh årlig elproduktion. År 2011 hade stödet bidragit till en elproduktion om cirka 3,3 GWh/år.

Vad gäller för innevarande stödperiod?

– I budgetpropositionen för 2013 föreslog regeringen att investeringsstödet till solceller skulle fortsätta under perioden 2013 – 2016 och avsatte 210 miljoner kronor för detta, vi satte emellertid inget särskilt mål kopplat till detta stöd.

Många faktorer påverkar privatpersoners och företagares investeringsvilja i solelsproduktion. Vilka faktorer bedömer ministern som viktigast för att produktionen av solel ska kunna ta fart i Sverige?
– Framförallt minskade kostnader. De senaste åren har vi sett en dramatisk utveckling för solcellernas effektivitet och pris, kostnaden per installerad kilowatttimme el i Sverige har halverats på bara några år. Anläggningarna i Sverige har växt i takt med att de blivit billigare.
– Enkelhet och lönsamhet är andra faktorer. Vi arbetar nu med ett system för att garantera mikroproducenter av el en ersättning för den el de inte kan använda själva och som matas in på nätet. 


Solen finns här. En ren och trygg energikälla? Vad är det som bromsar en snabbare utveckling mot mer svensk solelsproduktion?
– Den blir allt billigare och enklare att ta till sig både för privatperson och företag, men det är fortfarande frågan om en investering och en kunskapsinhämtning. Energifrågor och mer långsiktiga investeringar kan av många upplevas som komplexa, detta tror jag avskräcker. Men antagligen kommer takten i utbyggnaden att bli snabbare och snabbare vartefter kostna- derna minskar och tekniken blir enklare och smidigare.

På vilket sätt kan politiken (politiska mål, utfästelser, beslut) stimulera och underlätta för den som går i investeringstankar?
– I dag har vi ett investeringsstöd. Detta är rimligt i dag, så länge el från solceller fortfarande är dyrt jämfört med annan el, men det är något vi vill främja.
– Det förslag om skattereduktion som vi arbetar med kommer att göra den ekonomiska kalkylen positiv för många och sol-elen kan då hävda sig av egen kraft.
Vid sidan av detta är information något som staten kan bidra med.
– Men snart kommer kostnadsutvecklingen att göra att solceller blir ett ekonomiskt alternativ av egen kraft, i kombination med det förslag om en skattereduktion som regeringen nu arbetar med att få på plats. 

Är dagens upplägg på elmarknaden, med nätägare och näthandelsbolag samt energiskatter, väl fungerande, anser energiministern? Eller skulle något behöva förändras?
– Elmarknaden i Sverige och Norden fungerar i huvudsak väl. Samtidigt utvecklas elmarknaden ständigt. Till exempel arbetar vi nu med att införa en gemensam nordisk slutkundmarknad. Som en följd av detta kommer till exempel alla kunder få endast en elfaktura – även om man köper sin el från en annan aktör än sin nätägare. Vi arbetar även med att det ska bli lättare som kund att påverka sina elkostnader genom systemet med skattereduktion för mikroproducenter och har nyligen infört möjligheten till timmätning av el. 

Vilken bedömning gör energiministern av elprisutvecklingen? Kommer elpriset i Sverige sannolikt att öka eller minska under de närmaste åren, säg 5 till 10 år? 25 år? Vad skulle kunna ge sänkta elpriser? Vad skulle ge höjda elpriser?

– Som politiker är det inte min roll att spekulera i framtida energipriser. Min roll är att ge ett ramverk och goda förutsättningar för en väl fungerande elmarknad.
– I dag har vi ett lägre elpris än tidigare år vilket är positivt för många elkunder, samtidigt bidrar detta låga elpris till att det inte är lönsamt att bygga ny kraftproduktion på marknadsmässiga grunder.

Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nummer 2-2014.

Läs mer om solel i flera artiklar och reportage från Fjäderfä nr 1-2014.


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.