2015-01-28

Offentlig upphandling

Aktuella axplock från kommunerna

Mycket sker runt om i landet hos de offentliga upphandlarna av mat. I notisform och i artiklar berättar vi i denna tidning något om detta. Källmaterialet är främst hämtat från Fjäderfäs egna kontakter i landets kommuner och en enkät av Landsbygdsnätverket.

Landsbygdsnätverket har ställt en rad intressanta frågor till upphandlarna som till exempel ”kvaliteten kontra skattekostnaden”, ”hållbar utveckling”, ”vilja att ställa krav kontra verkligt ställda kvalitetskrav” samt ”tydlighet och specifikation i kravställandet”. Fjäderfä har per telefon och mail gjort intervjuer i ett antal kommuner.
Observera att det som presenteras utgör axplock av kommunernas, i många fall likartade, svar. För att undvika upprepning har svaren ofta kraftigt förkortats.
Sammantaget kan sägas att intresset för ekologiskt, närodlat och inte minst svensk lagstiftning har ökat högst väsentligt sedan Fjäderfä 2011 tog fram rapporten ”Den offentliga maten”.            
/Sven Secher; läs mer nedan.

Sigtuna
I Sigtuna strax norr om Stockholm har man i flera år serverat importerad halalslaktad kyckling men nu ska man sluta med det. Detta efter klagomål från föräldrar.
Sigtuna har annars (inom området den offentliga mathållningen) gjort sig känd genom ”Sigtunadomen” 2012. Den klargjorde att en kommun till exempel får ställa djurskyddskrav i upphandlingen och att detta är ok enligt EU-rät-ten. Domen betydde att krav kan ställas på annat än miniminivåer inom livsmedel – lagen kräver alltså inte att lägsta priset antas. Istället kan en myndighet (t ex kommun) ställa egna miljökrav även om det kostar.

Kristianstad
”Mer grönt och mindre mängd kött öppnar för att höja kvaliteten på det kött som serveras”. Det säger man på Kristianstad kommun som också framhåller de vinster som minskat svinn kan ge.

Bergs kommun
Jämtländska Bergs kommun skriver i sitt förslag till matpolicy att man ska använda svenskt kött och svenska fågelråvaror så långt möjligt. Man säger också att djuren ska ha fötts upp och slaktats på ett sätt som har stöd i svensk lag.
Enligt den senaste tillgängliga redovisningen från Berg (2013) användes 22 procent svensk kyckling (1 071 kg) och 78 procent importerad kyckling (3 866 kg).
För att handla enbart svenskt kött och fågel i Berg, så uppges merpriset bli cirka 500 000 kronor, jämfört med bara importerat. Läs mer om Bergs kommun på annan plats i denna tidning.

Mariestad
I västgötska Mariestad framhåller man att mat lagad på plats ute i verksamheterna ger en närhet mellan kök och matgäster som medför flera fördelar. Svinnet minskar och matkvaliteten höjs.

Falkenberg
Falkenberg tar upp problematiken med att hitta lösningar för mindre producenter att kunna leverera. Man pekar på lösningar för samverkan mellan leverantörer och att kommunen också kan acceptera att leverantören endast står för en del av den önskade volymen. Falkenberg diskuterar (liksom många andra kommuner) former för samlastnings- och omlastningscentraler.

Västerås
”Problemet är att så få kan leverera till oss”. Det säger man i Sveriges sjätte stad (storleksmässigt), Västerås. Staden menar att svaret på deras önskemål om både ekologiskt och närproducerat riskerar att bli importerade livsmedel. Detta på grund av brist på leverantörer.

Norrbottens läns landsting

”Det är viktigt att sondera marknaden inför en upphandling så att man vet vilka aktörer som kan finnas. Och att i bästa fall besöka dem och se deras verksamhet.”

Katrineholm
I sörmländska Katrineholm kom-mun trycker man bland annat på vikten av att ”få med sig all personal” i arbetet med mat och kvalitet.

Klippan
Klippans kommun i Skåne talar för samarbete, åt olika håll. Till exempel samverkan mellan kommuner för att utnyttja varandras kompetens och erfarenheter.

Kalmar läns landsting
Landstinget i Kalmar säger att det är bra att minska avståndet mellan kök och matgäster. Gärna genom att använda måltidsvärdar.

I många kommuner ...
”Som man frågar får man svar”. Det säger man på upphandlingsenheterna och menar med det att man tar makten över vad man köper in genom noggranna kostpolicys och kravspecifikationer. ”Det är viktigt att tänka igenom vad man vill ha och vad man vill uppnå”.

/Publicerat i Fjäderfä nummer 1-2015.
LÄS MER om Offentlig Upphandling, klicka här!