2015-02-03

Offentlig upphandling

Detta gäller i EU och i Sverige

Ett av syftena med den omfattande lagstiftningen inom EU om upphandling är att göra det lättare för varor och tjänster att röra sig fritt inom den Europeiska unionen (EU). En annan viktig punkt är att upphandlingen ska vara fri från diskriminering och behandla alla företag lika.
Konkurrensverket är ansvarig myndighet i Sverige.


Svensk upphandlingslagstiftning utgår från EU-direktiv och grundläggande gemenskapsrättsliga principer. Direktiven och principerna förbjuder diskriminering av leverantörer på grund av nationalitet. Alla leverantörer ska behandlas lika.

Upphandlingsprocessen ska vara öppen och kunna förutses. Kraven i upphandlingen ska ha ett naturligt samband med det som ska upphandlas och vara rimliga.

Beslut och lagar inom EU

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/ 24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling på EUR-lex webbplats. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster på EUR-lex webbplats. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner på EUR-lex webbplats.

Lagar som reglerar offentlig upphandling i Sverige

Lagen om offentlig upphandling (LOU), Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) och Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) reglerar hur upphandlingar av varor, tjänster och byggentreprenader ska gå till.
Lag (2007:1091) om offentlig upphandling på riksdagens webbplats
Lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster på riksdagens webbplats.
Konkurrensverket är ansvarig myndighet för den offentliga upphandlingen
Konkurrensverket ger stöd till både upphandlare och leverantörer om offentlig upphandling. Myndigheten ansvarar för tillämpningen av de nationella upphandlingsreglerna och informerar om reglerna och viktiga beslut.

Upphandlingsstöd

En missnöjd leverantör som inte är nöjd med en myndighets upphandlingsförfarande ska i första hand vända sig till den myndighet som har utfört upphandlingen.

Leverantörer som anser att en upphandlande myndighet har brutit mot grundläggande principer, bestämmelserna i Lagen om offentlig upphandling (LOU) eller Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) kan begära överprövning hos förvaltningsrätt.

Myndigheters beslut går att ompröva

Den som är missnöjd med beslut som en statlig myndighet fattat kan vända sig till myndigheten och begära att den omprövar beslutet. Är man också missnöjd med omprövningsbeslutet går det att överklaga till förvaltningsrätten, därefter kammarrätten och i sista hand till Högsta förvaltningsdomstolen.

Anser man att man själv eller någon annan blivit felaktigt behandlad av en myndighet eller en tjänsteman vid handläggningen av ett ärende kan man klaga också hos Justitieombudsmannen (JO).

Källa: www.konkurrensverket.se,
www.upphandlingsstod.se, med mera.
LÄS MER om Offentlig Upphandling, klicka här!

Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.