2015-02-02

Flexiblare upphandlingsregler?

Mer flexibilitet för upphandlande myndigheter och större möjligheter för så kallade sociala företag och idéburna organisationer att lägga anbud.
Det framhöll Konkurrensverket i ett remissvar i november 2014 till regeringen inför de kommande nya upphandlingslagarna. I myndigheten ingår numera det tidigare självständiga Miljöstyrningsrådet, MSR.
Läs mer i nedanstående pressmeddelande från Konkurrensverket.


Varje år köper kommuner, landsting och staten in varor och tjänster för cirka 600 miljarder kronor och ett arbete pågår med att förnya de svenska upphandlingslagarna som en anpassning till ett nytt EU-direktiv.
– Det är bra att det nu görs tydligt att upphandling är ett strategiskt verktyg för att nå samhälleliga mål. Det handlar till exempel om att använda möjligheten att ställa krav som bidrar till ett hållbart samhälle. Det kan också handla om att använda innovationsupphandling eller att göra det möjligt för så kallade sociala företag att vara med i upphandlingar, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

I remissvaret till regeringen framhåller Konkurrensverket att det i offentlig upphandling är möjligt att ställa hårda krav som går längre än den EU-harmoniserade lagstiftningen.
– Det finns inom ramen för upphandlingsreglerna stor frihet att bestämma vad som ska köpas in, men inte från vem, säger Dan Sjöblom.

De möjligheter som finns i EU-direktiven om bestämmelser om reserverade kontrakt bör införas i svensk lag. Det skulle underlätta för så kallade sociala företag att vara med och lägga anbud vid offentliga upphandlingar. En tydligare definition av vad sociala företag är efterlyses också.
– Under senare år har upphandlingsreglerna ändrats flera gånger. När den stora förändring som vi nu står inför har genomförts behöver landets upphandlare och leverantörer tid på sig att ta hand om det nya regelverket utan fler omfattande regel-ändringar, säger Dan Sjöblom.

Sedan den 1 juli har Konkurrensverket ansvaret för ett samlat nationellt upphandlingsstöd.
– Vi har nu möjlighet att erbjuda stöd och hjälp med tolkningar av de nya regelverken när de träder i kraft. Kommuner, landsting, statliga myndigheter och leverantörer ska kunna vända sig till oss med förtroende för att få vägledning, säger Dan Sjöblom

Tidigare meddelade Konkurrensverket att man nu har samlat upphandlingsstödet i en ny organisation som, enligt egen utsago, med sin breda kompetens ska kunna ge stöd, information och vägledning om hållbar och effektiv offentlig upphandling.
– Med de nya uppdragen, och med vår nya och stärkta organisation, kommer leverantörer och upphandlare i kommuner, landsting och statliga myndigheter kunna vända sig till oss med förtroende när de söker stöd och vägledning vid upphandlingar.

Sedan årsskiftet har ett antal nya uppdrag lagts på Konkurrensverket. Först övertogs ansvaret för innovationsupphandlingar från Vinnova den 1 januari. I mars fördes upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet över, och den 1 juli kom Miljöstyrningsrådets verksamhet till Konkurrensverket. Medarbetarnas erfarenheter och kompetenser har tagits tillvara och myndigheten fortsätter att växa. Med dagens förutsättningar kan upphandlande myndigheter och enheter samt leverantörer till offentlig sektor vända sig till en enda myndighet för att få svar på praktiska och juridiska frågor om upphandling. Konkurrensverket kan ge tydligare besked, särskilt i oklara rättslägen, till nytta för de som är verksamma inom hållbar och effektiv offentlig upphandling.

Konkurrensverket driver flera projekt i enlighet med ovanstående strävan och man meddelar också att en ny webbplats är under utveckling som ska kunna ”erbjuda ett komplett stöd med användarnas behov i fokus”.

Publicerat i Fjäderfä nummer 1-2015.
LÄS MER om Offentlig Upphandling, klicka här!

Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.