2015-02-09

Bergs kommun vill väl med maten

... men ännu mest importkyckling

I det tjänstemannaförslag till policy som föreligger i Bergs kommun i Jämtland för kommunens upphandling av livsmedel finns krav på att djuren ska ha fötts upp och slaktats på ett sätt som har stöd i svensk lagstiftning.
Men där är man ännu inte. Precis som i många andra kommuner finns i Berg den goda ambitionen men ännu så länge består till exempel cirka 75 procent av kommunens kycklinginköp av import.
Intressant i sammanhanget är att Bergs kommun hämtar fakta och argument för sin nya kostpolicy från Fjäderfäs tidigare rapport ”Den offentliga maten” från 2011.


I det förslag till kostpolicy som kommunens kostchef tagit fram finns bland annat punkterna att   svenska kött- och fågelråvaror ska användas så långt som det är möjligt samt att djuren ska ha fötts upp och slaktats på ett sätt som har stöd i svensk lagstiftning.

Mycket att förbättra
Detta är intressant mot bakgrund av den inköpsstatistik för år 2013 som redovisas i policyförslaget. Där framgår att endast 27 procent av den kyckling som kommunen serverade hade svenskt ursprung. Motsvarande siffra för nöt- och fläskkött var 31 procent. Förbättringspotentialen är således enorm.

Kostar
Av förslaget framgår även att om man skulle servera enbart kött och köttprodukter med svenskt ursprung så skulle detta innebära en merkostnad för kommunen med cirka 500 000 kronor jämfört med dagsläget.

Remissrunda pågår
Förslaget till kostpolicy formulerades i april 2014 och har därefter varit ute på remiss. Socialdemokraterna, centerpartiet samt kommunens handikapp- och pensionärsråd har svarat på remissen.
Centerpartiet betonar i sitt svar det självklara i att den mat som serveras inom kommunens verksamheter har producerats enligt svensk lag, samtidigt som man med hänvisning till rapporten ”Den offentliga maten” konstaterar att verkligheten tyvärr ofta ser helt annorlunda ut. Här nämns som ett konkret exempel att varannan kyckling som serverades i Stockholms stad och i riksdagens egen restaurang var importerad. (Detta är direkt hämtat från Fjäderfäs tidigare rapporteringar).

I Bergs kommun hanteras kostfrågorna av verksamhetsnämnden. Där var under föregående mandatperiod centerpartisten Torsten Medalen ordförande och han drev då frågan om en kommunal kostpolicy och tog uppenbarligen starkt intryck av rapporten ”Den offentliga maten”.

Pengar kommer att anslås
Valresultatet i Berg har inneburit att den tidigare majoriteten bestående av socialdemokraterna och centern har ersatts av ett minoritetsstyre med (s) och (mp). Sedan årsskiftet har därför Torsten Medalen ersatts som ordförande i verksamhetsnämnden av socialdemokraten Mikael Abrahamsson. Den senare bedömer att en färdig kostpolicy kan bli politiskt klubbad tidigast i mars. Han bekräftar också att den ovan nämnda merkostnaden på en halv miljon kronor finns anslagen i budgeten för 2015.
Kommunens barn- och utbildningschef har uppdraget att väga samman kostchefens förslag med remissvaren och att presentera ett förslag till politiskt beslut.

Björn Lundbeck
Sven Secher
Publicerat i tidningen Fjäderfä.
LÄS MER om Offentlig Upphandling, klicka här!