2019-11-12

Tidigare Aniagra Produktions AB
– nu Skåneägg Produktion

Vi berättar under hösten i Fjäderfä om generationsväxlingar på både värphönsgårdar och matfågelgårdar.
Här möter vi ett av de allra största företagen på äggsidan: Skåneägg Produktion AB, tidigare Aniagra Produktions AB.
Vi har talat med Torbjörn Suneson som är ordförande och aktivt deltar i företagets verksamhet och företagets vd Anders Lindberg.
Nedan inledningsvis en beskrivning av företagets utveckling under ett halvt sekel.

En visionär framtidssatsning som nu laddat om för 2020-talet

Carl-Rudolf Palmgren var under många år en ledargestalt inom svensk äggnäring och inte sällan förde han alla äggproducenternas talan med krav på förbättrad lönsamhet för landets äggproducenter. För sina insatser för svensk äggnäring utsågs han år 2015 till årets äggföretagare (ses på bild i papperstidningen). Carl-Rudolf gick bort i april 2017, 90 år gammal.

Parallellt med detta branschengagemang drev han Aniagra Produktions AB, ett äggproducerande företag med en äggproduktionsanläggning i Mörarp utanför Helsingborg. Företaget startades 1967 i en period då fokus låg på att rationalisera och utveckla det svens-ka jordbrukets förmåga att producera billig mat, inte bara för svensk konsumtion, utan också för att ge föda till en växande världsbefolkning.  

Tore Lauritson (mest känd som Frigoscandias grundare) tog fasta på detta och investerade med tillstånd för 232 000 värphöns i den tidens populära oinredda burar (Aniagra valde då tyska Hellman). Denna och många efterföljande liknande (men   mindre) investeringar ute på de svenska hönsgårdarna skedde under ivrigt påhejande av den politiska världen, och som nämnts utifrån krav på rationalisering av jordbruket.

Aniagra inledde med att bygga för 180 000 hönsplatser och koncessionen uppfylldes fullt ut först år 1980. Redan i slutet av 1977 hade Lauritson bett Carl-Rudolf som då var förvaltare på Trollenäs gods att gå in som ordförande och hjälpa honom få ordning på Aniagra, som drogs med problem på grund av dåligt management. Carl-Rudolf med sin lantmästarutbildning och erfarenhet av att förvalta stora jordbruksföretag var som klippt och skuren för detta. Efter Tore Lauritsons bortgång köpte Carl-Rudolf Aniagra 1985.

1990 sjönk antalet höns till cirka 174 000 platser som en följd av att Sverige införde en lag som begränsade antalet höns till tre istället för fyra höns i varje bur och hönsantalet sjönk ytterligare i samband med omställningen av svensk äggnäring, vilken på Aniagra genomfördes i början på 2000-talet och då var det den inredda hönsburen från Victors-sons som installerades.
År 2011 byggdes det första stallet för frigående höns och där satte man in aviärer från Big Dutchman. I stallet fick man in 38 200 värphöns. I dag har företaget har cirka 200 000 platser frigående inne.

Aniagra (dagens Skåneägg) har alltid framstått som ett av de mest välskötta och effektiva äggproducerande företagen i svensk äggnäring och nämnas kan att man även har haft egen uppfödning av unghöns. Men ingen verksamhet är bekymmersfri eller förskonad från bakslag. Det som i detta sammanhang kan nämnas är ett utbrott av ILT (Infektiös laryngotrakeit) 2007, och framför allt fågelinfluensa (AI) år 2016, något som Fjäderfä har berättat utförligt om.

Fågelinfluensautbrottet gjorde att produktionen kraftigt drogs ned och stallarna sanerades och byggdes om i ett omfattande renoverings- och investeringsprogram. Produktionen kunde återupptas i april år 2017 och var fullt återställd i maj år 2018.
I samband med investeringarna 2017-2018 så byggdes också packeriet om och man producerar numera ägg i Skåneägg AB och äggen säljs delvis under varumärket Skåneägg.

Bolaget ägs av Carl-Rudolfs döttrar Ingrid Suneson Palmgren och Gabriella Samuelsson Palmgren. Ordförande i styrelsen tillika ledamot i Svenska Äggs styrelse är Torbjörn Suneson. I övrigt består styrelsen av Per Samuelsson (make till Gabriella), Ida Westgren (dotter till Ingrid) och Rebecca Örtengren (dotter till Gabriella).

VD är Anders Lindberg, produktionschef Sofia Holmberg, förman Joakim Herzberg, packerichef Leo Kantola och teamleader Anna Herzberg för att nämna några av alla de personer som jobbar hårt för och inom Skåneägg – det moderna Aniagra.

Packeriet samverkar med Stjärnägg AB och ägs till 50 procent av familjen Palmgren och 50 procent av familjen Pettersson i Linköping.

Sven Secher
Läs mer om Skåneägg i ytterligare två artiklar nedan.
Publicerat i Fjäderfä nr 9-2019
.
............................................

“Generationsskifte kan medföra en möjlighet till utveckling”

Ett generationsskifte medför inte sällan en rad utmaningar. Men förändringen, när nya ägare kommer in, kan också stärka företaget. Det menar Torbjörn Suneson, ordförande på Skåneägg Produktion AB.

När och av vilken anledning kom du i kontakt med Aniagra Produktions AB?
– I slutet av 1970-talet när jag träffade och senare gifte mig med Ingrid Palmgren, en av Carl-Rudolf Palmgrens döttrar.

Vilka var dina första intryck av företaget med dess ledande person Carl-Rudolf Palmgren?
– De ständiga utmaningarna och det fantastiska engagemang som Carl-Rudolf hade. Utmaningarna kunde vara lokalpolitiker som hade orimliga krav på hur äggproduktion skulle bedrivas, osakliga kampanjer om olika inhysningsformer eller villkoren för äggproducenterna i allmänhet.

När började du på allvar jobba med företagets verksamhet och utveckling?
– Det var 2013.

Carl-Rudolf Palmgren var under så många år den givna ledaren i företaget, och han var även en ledande person inom svensk äggnäring, vilket framgår av vidstående bakgrundstext om Aniagra Produktions AB. Hur har ni ombesörjt kontinuiteten i verksamheten och den fortsatta driften sedan Carl-Rudolfs frånfälle?
– Det påbörjades redan innan Carl-Rudolf gick bort. Idag består styrelsen av familjemedlemmar och vd. Carl-Rudolfs barnbarn har alla utbildningar och jobb som gör att de kan bidra till att förvalta företaget.
(Se föregående sidor).
Vilka utmaningar har ni ställts inför under arbetet med generationsskiftet och hur har ni löst dem?
– Jag tror att en utmaning har varit att generations-skiftet kommit lite sent. Nästa generation har haft sina karriärer men de har varit med i styrelsen från det att Carl-Rudolf köpte företaget. Carl-Rudolf var vital och väldigt engagerad och höll gärna i rodret själv fram till 85-årsåldern, säger Torbjörn och fortsätter:
– Kanske leder det fel att fokusera på generationsskiftet som enbart en utmaning och prövning. Att leda ett företag innebär att fortlöpande utveckla arbetssätt och organisation så att man matchar marknadens utveckling och skapar bra förutsättningar för människor som jobbar i företaget. De ska ges möjlighet att så bra som möjligt bidra till att företaget når sina mål vad gäller livsmedelskvalitet, miljö, djurvälfärd och lönsamhet. Detta måste göras oavsett vilken generation som sitter vid rodret, men ibland kan det underlätta att nya ögon ser på företaget. Generationsskiftet kan vara en möjlighet. Arbetssätt som var effektiva för 15 år sedan kanske inte är lika effektiva idag, säger Torbjörn Suneson.

Sven Secher
............................................

VD Anders Lindberg:
Vi tror på den lokala marknaden

Mycket har under de senaste åren förändrats på anläggningen i Mörarp utanför Helsingborg. Både i hönsstallarna där man nu har inredning för fri-gående höns och i packeriet där nya maskiner har satts in och man har skapat ett modernt äggpackeri.

Anders Lindberg, vd på Skåneägg, berättar här om investeringarna i packeriet och äggförsäljningen, som delvis sker under namnet Skåneägg på den lokala marknaden.
– Det vi har gjort är att vi har delat upp verksamheten i ett företag för produktionen av ägg och ett för äggpackningen. Vi hade idén att göra så här redan innan det att fågelinfluensan drabbade oss 2016. Den händelsen gjorde dock att genomförandet av denna förändring drog ut på tiden, men nu är vi igång, berättar Anders Lindberg.

Det är Skåneägg Produktion AB som producerar och ”gårdspackar” äggen. Sedan är det packeriföretaget Skåneägg AB som kvalitetskontrollerar och packar äggen för försäljning. I denna packerihantering behandlas äggen från Skåneägg Produktion på samma sätt som ägg som köps in från andra äggproducenter, med avdrag och avräkning etcetera. Försäljningen av äggen sker i samarbete med Stjärnägg. En del av äggen säljs som Skåneägg direkt ut på den lokala marknaden medan återstoden säljs och distribueras genom Stjärnägg.

Ombyggnationer
Den nya organisationen med ett separerat packeri krävde att man byggde ut packeriet och lokalen är nu cirka 200 kvadratmeter större än den var tidigare. Äggen från de tolv  hönshusen går på äggbanden in till en Farmpacker Moba 100 som har en kapacitet på 36 000 ägg per timme. Den har man kompletterat med en robot Moba MR 40 för att lyfta äggen på brickorna till pall. Här sker den vanliga kvalitetssorteringen på det sätt som sker på gårdsnivå och här rullar ägginsamlingen på under veckans alla dagar, naturligtvis i takt med hönsgruppernas sjudagars värpvecka.
Äggpackningen, det vill säga packeriverksamheten, pågår under vardagarna och där har Skåneägg installerat en Moba Omnia 170 med en kapacitet på 60 000 i timmen. För lastningen från brickor på pall till banorna har man en robot MR 50 och här sker packeriets kvalitetskontroll, sortering och vägning innan äggen läggs i kundförpackningar (äggaskar, brickor) och vidare i kartonger.
All ägghantering (med farmpackern och Moba Omnia) sker i samma väl tilltagna utrymme, så hy-gienreglerna gäller för alla som jobbar och rör sig i lokalen.

Tror på den lokala marknaden
Anders Lindberg berättar att man som komplement till sina egna ägg, tar in ekologiska ägg (KRAV, kod 0) och ägg från frigående höns utomhus (kod 1), samt även en del burägg (kod 3).
– På så sätt kan vi fylla portföljen med de ägg som butikerna vill ha.
Anders säger också att man endast använder ägg från Skåne och att försäljningen sker främst i Skåne samt något norr därom. Man har kunder, både små och stora, i de välkända dagligvarukedjorna samt en del fristående mindre aktörer och butiker.

Skåneägg legopackade tidigare ägg till KG:s Ägg. Det var före den nu genomförda ombyggnaden. Numera sker försäljningen av äggen av Stjärnägg men äggen går via KG:s Ägg. Skåneägg är således inte delägare i Stjärnägg.
– Samarbetet mellan oss och KG:s Ägg och Stjärn-ägg fungerar väldigt bra, säger Anders Lindberg.
– Med den här modellen så kan en del av äggen säljas på den lokala marknaden. Vi tror på det lokala och vi känner att vi får gehör från kunderna för vårt koncept. Arbetssättet, att sälja så mycket som möjligt lokalt och därmed undvika onödiga transporter, stämmer också väl med hur Stjärnägg arbetar.

Förstärkt bemanning
Förändringsarbetet, och de tidigare påfrestningarna i samband med utbrottet av fågelinfluensa, har givetvis påverkat all personal inom Skåneägg. Anders Lindberg säger att personalen har ställt upp fantastiskt bra och han är glad att han har fått in nya förstärkningar bland personalen, bland annat en förman, packerichef och teamleder, vilket också beskrivs på sidan 29.  I och med att man nu har höns i frigående system istället för i inredda burar så har man utökat med ett par personer i produktionen och man har också utökat med två personer i packeriet, främst för lagerarbete.
Nämnas kan också att produktionen i hönsstal-larna efter fågelinfluensan återupptogs i april 2017 och man var i full produktion i maj 2018. Skåneägg Produktion är nu inne på andra omgångens hönor i alla stall och i januari börjar man slakta ut den första hönsgruppen i denna omgång två. Därmed kan konstateras att Skåneägg definitivt har kommit vidare efter den påfrestande sanerings- och ombyggnads-perioden efter fågelinfluensan.

I papperstidningen finns också flera bilder till ovanstående text. Bildtexter:
Bildgrupp 1: Skåneägg Produktion AB (tidigare Aniagra Produktions AB) producerar och packar äggen från hönshusen. För packningen har man en Farm-packer och Mobas robot MR 40 (bilderna t v).
Sedan är det packeriföretaget Skåneägg AB som bedriver packeriverksamheten och för packningen har man installerat en Omnia 170 och Mobas robot MR 50 (bilden nedan).
Försäljningen sker i samarbete med Stjärnägg. En del av äggen säljs som Skåneägg direkt ut på den lokala marknaden medan återstoden genom ett samarbete med KG:s Ägg säljs och distribueras genom Stjärnägg.

Bild 2: Här ses vd Anders Lindberg på ett butiksmaterial.
Foto i en svensk livsmedelsbutik

Sven Secher
Publicerat i Fjäderfä nr 9-2019.

 


Utskriftsvänlig sida

Svenska ÄggSvensk Fågel
Fjäderfä Logga in...
Copyright© 2008. Alla rättigheter förbehålles.